Ceramika Bolesławiec

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.ceramikamillena.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym www.ceramikamillena.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu Internetowego jest Dariusz Sikorski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sikorski Dariusz CERAMIKA „MILLENA” s.c. Dariusz Sikorski, Wiesława Seneszyn, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Parzyce 108, 59-730 Nowogrodziec, NIP: 6121514528, REGON: 231019510 oraz Wiesława Seneszyn, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 1) Wiesława Seneszyn- CERAMIKA „MILLENA” s.c. Dariusz Sikorski, Wiesława Seneszyn, 2) Wiesława Seneszyn Pasja Millena, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Parzyce 108, 59-730 Nowogrodziec, NIP: 6121261777, REGON: 230878960, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą CERAMIKA "MILLENA" S.C. DARIUSZ SIKORSKI, WIESŁAWA SENESZYN w Nowogrodźcu, na podstawie umowy spółki cywilnej, pod adresem Parzyce 108, 59-730 Nowogrodziec, NIP:6121783487, REGON: 020381044.

Dane osobowe

  1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

  3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

  4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:

  1. TAK;

  2. TAK;

  3. TAK;

  4. TAKOperatorowi DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000047237, o kapitale zakładowym 21.892.500,00 złotych, posiadającym NIP: 527-00-22-391, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.